Dienstenwijzer

Dienstenwijzers

Ons kantoor is gespecialiseerd in particulieren en zakelijke verzekeringen.
Uit deze dienstenwijzer valt op te maken hoe onze werkwijze is. Hierin staat u als klant centraal.

Onze kantoorgegevens
Brouwer Assurantien B.V.
Huizerweg 52
1402 AD BUSSUM
KvK 32014332

U kunt ons bereiken telefonisch op 035-6911859 (tijdens kantooruren).
Uiteraard ook per mailen; info@brouwerassurantienbv.nl

Natuurlijk kunt u ook ons kantoor bezoeken op maandag t/m vrijdag van 08.30uur tot 17.00uur.

Op afspraak kunt u tevens in de avonduren langs komen.

2. Autoriteit financiële markten (arm)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12010921. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen via de site www.afm.nl.

Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten:
– Adviseren en bemiddelen in particuliere schade en levensverzekeringen
– Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
– Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
– Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
– Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten

Hieronder treft u een overzicht aan op de gebieden waarin wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen
Voor zowel bedrijven als particulieren verzekeringen kan ons kantoor u adviseren. Dit kan gaan om bijvoorbeeld verzekeringen voor de auto, inboedel, woning, aansprakelijkheid, maar ook inventaris, gebouwen, beroep en bedrijfsaansprakelijkheid.
Ook kunt u hierbij denken aan verzekeringen zoals ziektekosten & arbeidsongeschiktheid.

Levensverzekeringen
Voor zowel bedrijven als particulieren mogen wij adviseren in levensverzekeringen. Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan lijfrente, uitvaartverzekeringen & verzekeringen ter (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek bij tussentijds overlijden of op het einde van de looptijd (spaardeel).

4. Het tot stand komen van een advies

Ongebonden advies
Ons kantoor heeft geen verplichtingen om financiële producten bij een of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Hierdoor zijn wij in staat u onafhankelijk te adviseren.

Uiteindelijke keuze van een aanbieder
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Na een uitgebreide inventarisatie van uw persoonlijke wensen, zullen wij een aanbod voor u selecteren. Deze vergelijking is natuurlijk op basis van veel factoren, zoals de hoogte van de premie, de voorwaarden & de ervaringen die wij hebben met de aanbieder.

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Hierbij kunt u denken aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen, vergunningen, automatisering, kantoorartikelen etc.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Dit heet provisie en is een percentage van de opgegeven premie (Die u niet apart hoeft te voldoen).

Voor levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars.

Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten bij u in rekening.Deze kosten zullen wij voor het aangaan aan u communiceren.

6. Wat wij van u verwachten
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste & volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert.
Bijvoorbeeld als uw persoonlijke situatie wijzigt of als er wijzigingen voordoen met betrekking van verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit tijdig aan ons door zal geven. Dit is van belang om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van de persoonlijke situatie kunt u denken aan de volgende onderwerpen: samenwonen, geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van beroep, relevante verandering in inkomen, wijziging percentage dienstverband, arbeids(on)geschiktheid, ontslag, verhuizing etc.

Deze informatie is van belang voor de adviezen die wij u geven.

Behandeling verstrekte informatie

Persoonsgegevens
Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. Wij verstrekken deze informatie aan aanbieders waar wij offertes of diensten voor u opvragen. Daarnaast verstrekken wij deze gegevens aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomsten, denk aan arbodiensten, experts, schaderegelaars.

De persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na beëindiging van het financiële product of de dienst. Persoonsgegevens die betrekking hebben op een schade, worden tenminste 5 jaar bewaard.

Als betrokkene heeft u het recht om in te zien welke informatie wij van u in onze administratie hebben opgeslagen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@brouwerassurantienbv.nl

Bent u van mening dat de door ons aangehouden informatie niet juist is of onterecht wordt aangehouden, dan kunt u ons verzoeken om deze informatie aan te passen of te wissen. Ook kunt u ons verzoeken om deze informatie niet verder te verspreiden (beperking). Wij kunnen in een dergelijk geval wel om nadere onderbouwing van uw verzoek vragen, om op deze wijze vast te stellen of uw verzoek juist is.

Indien wij uw verzoek tot inzage, wijziging, wissen of beperking niet uitvoeren, dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep in de stellen bij de Burgerlijke rechter.

Controle
Vanzelfsprekend controleren wij de polissen te allen tijde voordat wij die naar u zullen zenden. Wij vragen u tevens controle op de polissen uit te oefenen om vast te stellen of die zijn opgemaakt conform uw wensen.

Behoefte aan onderhoudscontact
Wij vinden het belangrijk dat u om de paar jaar contact met ons opneemt om uw financiële situatie weer even door te lichten. Uiteraard verzoeken wij u dit tevens te doen bij de eerder besproken wijzigingen in de persoonlijke situatie.

7 Hoe worden wij beloond?
Voor schadeverzekeringen ontvangen wij van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering(en) gesloten is (zijn) een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Voor levens, vermogen risico en inkomensverzekeringen en indien er diensten aan u worden geleverd worden onze kosten via een nota aan u in rekening gebracht. Hierover informeren wij u altijd vooraf. Zie ook ons dienstverleningsdocumenten.

8. Waar u terecht kan met een klacht
Uiteraard doen wij er alles aan om uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk te behartigen
.
Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over een afhandeling, gebrekkige communicatie of onze dienstverlening. Wij verzoeken u dan spoedig in contact te treden met de directie. Wij zullen dan in de meeste gevallen uw klacht verhelpen. Dit verloopt middels een bij ons kantoor wettelijke verplichte vastgelegde klachtenprocedure.

Mochten wij echter niet gezamenlijk tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijke stichting, te weten de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.007238. Correspondentie adres van KiFiD is Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Uiteindelijk kunt u zich ook nog tot de burgerlijke rechter wenden.

8. Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer aan kunnen geven.

Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om een verdere toelichting te vragen.
Wij zijn u graag van dienst.